معرفی درست کار 


درست کار یا DorostCar تفاوتی نمی کند چطور خوانده یا تعبیر شود هر طور که شما برداشت می کنید ما همانیم!

  • اگر از درست کار انتظار دارید به شما برای داشتن خودرویی درست کمک کند صحیح برداشت کرده اید.
  • اگر از تیم ما فقط درست کاری و صداقت در خدمات و گفتار توقع دارید، به هدف زده اید.
  • اگر مایلید کار درستی انجام دهیم و کم و کاستی وجود نداشته باشد، ما هم خواستمان همین است.

همراهی با درست کار، انتخاب دقیق، آشنایی کامل، رانندگی اصولی و نگهداری صحیح با خودرو را به شما هدیه خواهد داد، سعی ما بر این است تا به عنوان مرجعی مطمئن در زمینه مطالب متنوع خودرو، مخاطبان را به روز نگه داشته و در تصمیم گیری های آنها به طور سازنده در کنارشان باشیم.

سپاس از توجه شما – درست کار